Våra policys

Vår verksamhet bygger på väl utarbetade arbetssätt, som i sin tur följer våra policys. ByggPartner är certifierat enligt ISO 14001 för miljöarbetet samt ISO 9001 avseende kvalitet.

KVALITETSPOLICY

Som entreprenör ansvarar vi inte bara för våra egna prestationer, utan även för de som utförs av underentreprenörer, materialleverantörer och transportörer. Vi ser vikten av samförstånd och samarbete för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov.

ByggPartner ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor, där vi tillsammans med branschorgan, kunder och leverantörer utvecklar byggbranschen.

 • Vi skall arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav
 • Vi skall ha ett öppet och lärande företagsklimat
 • Vi skall arbeta proaktivt för att identifiera risker och förbättringsområden
 • Vi skall utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar
 • Vi skall arbeta förebyggande och långsiktigt där hållbarhet är en av grundstenarna
 • Vi skall agera enligt våra värderingar:
  Slagkraftiga
  Vi är slagkraftiga genom att vara effektiva och göra det enkelt
  Utvecklande
  Vi är utvecklande genom att vara nyfikna och offensiva
  Noggranna
  Vi är noggranna genom att vara engagerade och använda vår kompetens
  Trygga
  Vi är trygga genom att vara personliga och ta ansvar


MILJÖPOLICY

ByggPartners miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del i våra processer. Vi ska verka för att minimera vår miljöpåverkan. Vi ska arbeta förebyggande och långsiktigt i vårt miljöarbete, där hållbarhet är en av grundstenarna. Vi ska ta ansvar genom att:

  • Uppfylla de lagar, förordningar och bindande krav som finns rörande miljön
  • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare, våra leverantörer och kunder
  • Arbeta med ständiga förbättringar i våra processer med syfte att bli bättre
  • Inventera, analysera, värdera och besluta om åtgärder baserat på de risker och möjlig­heter som finns i företagets verksamhet kopplat till miljö
  • Kontinuerligt förbättra och minska vår restproduktshantering
  • Ställa krav på val av leverantörer och samarbetspartners ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
  • Planera våra resor och samordna inköp för att minimera våra utsläpp av skadliga växthusgaser från transporter

HÅLLBARHETSPOLICY

ByggPartners hållbarhetspolicy fokuserar på följande områden: Ekonomisk hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet, Hälsa och säkerhet, Likabehandling och Samhällsansvar.
Nedan följer en sammanfattning av respektive område.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar i första hand om att säkerställa att verksamheten bedrivs lönsamt. Ett lönsamt företag är långsiktigt och kan bidraga till att förbättra samhället. Andra viktiga parametrar är affärsetik, korrekt redovisning och att motverka ekonomisk brottslighet.

Miljömässig hållbarhet

ByggPartner har stora möjligheter att medverka till hållbara lösningar ur ett livscykelperspektiv, systematiskt minska sin verksamhets miljöpåverkan och samtidigt inspirera kunder och leverantörer. ByggPartner sätter miljömål för sitt hållbarhetsarbete inom områdena Energi och Material/avfall.

Social hållbarhet

Hälsa och säkerhet, likabehandling och samhällsansvar är hörnstenar i vårt sociala ansvarstagande. Det gäller såväl våra medarbetare som kunder, leverantörer och andra samverkanspartner. Våra medarbetare ska ha bra anställningsvillkor, säker arbetsmiljö och behandlas jämlikt oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljön ska vara hälsosam och säker och uppfylla kraven som ställs i Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Målet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats som är utvecklande och där medarbetare upplever arbetsglädje, trygghet och har möjlighet att påverka sitt arbete.

Likabehandling

Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik organisation. Vi strävar efter en ökad mångfald i vår verksamhet då det skapar en mer utvecklande arbetsplats. Alla våra medarbetare ska ges samma rättigheter och möjligheter. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet.

Samhällsansvar

För oss är det viktigt att vara lokala där vi verkar. Att i den mån det går ha medarbetare som bor i närområdet och att hitta lokala samarbetspartners och underentreprenörer, på så sätt bidrar vi till det lokala samhällets näringsliv och utveckling. Vi sponsrar föreningar där vi finns och syftet är att bidra till en god samhällsutveckling samt bygga relationer och varumärke.

KVALITETSPOLICY JUF

Som entreprenör ansvarar vi inte bara för våra egna prestationer, utan även för de som utförs av underentreprenörer, materialleverantörer och transportörer. Vi ser vikten av samförstånd och samarbete för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov.

JUF Byggnadsställningar ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor, där vi tillsammans med branschorgan, kunder och leverantörer utvecklar ställningsbranschen.

 • Vi skall arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav.
 • Vi skall ha ett öppet och lärande företagsklimat.
 • Vi skall arbeta proaktivt för att identifiera risker och förbättringsområden.
 • Vi skall utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Vi skall arbeta förebyggande och långsiktigt där hållbarhet är en av grundstenarna.
 • Vi skall med personligt engagemang, sunt förnuft och gedigen kompetens säkerställa att tillsammans med våra samarbetspartners leverera i projekten i rätt utförande och i rätt tid.

 

MILJÖPOLICY JUF

JUF Byggnadsställningars miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del i våra processer. Vi ska verka för att minimera vår miljöpåverkan. Vi ska arbeta förebyggande och långsiktigt i vårt miljöarbete, där hållbarhet är en av grundstenarna. Vi ska ta ansvar genom att:

 • Uppfylla de lagar, förordningar och bindande krav som gäller rörande miljön
 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare, leverantörer och kunder om miljö- och hållbarhet
 • Arbeta med ständiga förbättringar i våra processer med syfte att bli bättre
 • Inventera, analysera, värdera och besluta om åtgärder baserat på de risker och möjlig­heter som finns inom företagets verksamhet kopplat till miljö
 • Kontinuerligt förbättra och minska vår restproduktshantering
 • Planera våra resor och samordna inköp, så att vi minimerar våra utsläpp av skadliga växthusgaser från interna och externa transporter
 • På våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga mån använda återvinningsbart emballage
 • Minimera vårt avfall och det avfall som uppkommer i projekt, sortera enligt våra eller våra kunders avfallsrutiner
 • Bidra till återvinning och återanvändning av material och produkter genom våra val av leverantörer