Pionjärer på partnering

Vår långa erfarenhet inom partnering ger trygga, hållbara projekt med minimal risk för alla inblandade.

Därför gillar vi partnering

Vi har jobbat i partneringprojekt under många år. Det är en projektform som vi trivs med, som passar vårt sätt att tänka och hur vi förhåller oss till våra medmänniskor.

Lite filosofiskt kanske, men högst relevant i en bransch som präglas av rationella argument. En viktig erfarenhet som vi har med oss, är att partneringprojekt är möjligheternas projektform.

Möjligheter, generellt, är en stark drivkraft för oss på ByggPartner. När vi jobbar i partneringprojekt får vi möjlighet att fördjupa relationerna med kund, verksamhet, användare och inte minst underentreprenörer. Vilket i sin tur ger oss kunskaper och erfarenheter som vi inte skulle få i en traditionell entreprenad, eftersom vi lyssnar till varandra och resonerar oss fram till de bästa lösningarna. Dessa relationer, kunskaper och erfarenheter kan sedan hjälpa oss att effektivisera framtida gemensamma projekt.

Partnering ger möjlighet till maximerad nytta för alla inblandade, eftersom vi driver projektet gemensamt och alla har möjlighet att bidra till dess framgång. Detta kräver att vår relation präglas av öppenhet och kreativitet. Partnering är nämligen en kreativ samarbetsmetod. Det ger oss möjlighet att utforska nya material, metoder och lösningar som kan göra projektet bättre och mer hållbart. Partnering är på detta vis vår metod för att uppnå sunda projekt.

Bra att veta om partnering


Vad är partnering?

Partnering är vare sig en upphandlingsform eller entreprenadform, utan en metod för strukturerat samarbete mellan byggherre och entreprenörer. Det gör att partnering kan användas oavsett om projektet är tänkt att genomföras som utförandeentreprenad, totalentreprenad, delad entreprenad eller generalentreprenad.

Partnering – för vilka projekt?
Partnering passar i alla projekt där utförande och utseende på det som ska byggas inte är helt bestämt och där viljan finns till ett öppet samarbete. Det är alltså inte projektet i sig som är avgörande för om partnering är en lämplig arbetsmetod, utan snarare människorna som ska utföra jobbet. Partnering ställer höga krav på projektdeltagarna. Det är en metod som bygger på delaktighet, engagemang och beslutsmässighet. När människor med dessa egenskaper finns på alla nivåer i projektet kan resultatet bli riktigt bra.

Hur går partnering till?
Partnering handlar i första hand om samverkan mot gemensamma mål. De som ska vara delaktiga i arbetet bör ha ett intresse i det aktuella projektet. Därför blandar vi gärna in andra grupper som påverkar eller påverkas av bygget, utöver byggherre och entreprenör. Dessa kan vara underleverantörer, konsulter, allmänhet, beslutsfattare och de som ska bo eller verka i fastigheten.

Mötesformer under ett partneringprojekt
I partnering kan mötena vara något fler och vara mer spontana än i en traditionell entreprenad. Men i ett bra samarbete uppstår sällan konflikter när ett projekt tar en ny vändning. Eftersom båda parter delar på såväl risk som vinst är man lika angelägna om att lyckas. Under ett traditionellt byggprojekt jobbar vi med hårt styrda mötesformer. Dessa möten är viktiga och finns också i partnering, men sker oftast bara mellan huvudparterna och inkluderar inte andra strategiskt viktiga grupper. I partnering varvas de därför med möten där fler som berörs av byggprojektet kan vara med. Gärna hela kedjan – från byggherre till slutanvändare.

Samverkan direkt från start
En stor fördel med partnering är att projektdeltagarnas erfarenheter och tekniska kunskaper kan komma till nytta tidigt i projektet. På det viset går det att minska kostnader för ändringar under senare delar av processen.

Partnering är en kreativ process
Eftersom partnering gärna handlas upp i ett tidigt skede av byggprocessen är förutsättningarna lösa när samarbetet inleds. Det kanske finns en idé, men inte mycket mer. Det gör att partneringsamarbetet kan flöda av kreativa lösningar och metoder.

Förebygga tvister
I det traditionella arbetssättet inom byggindustrin är det vanligt att parterna hamnar i en tävlingssituation där egen vinning är en stark drivkraft. I partnering lägger vi istället fokus på gemensam framgång. På det viset kan vi förebygga många av de tvister som kan uppstå under byggprocessen.

Mindre slöseri – större vinst
Partnering är ett arbetssätt som gör det möjligt att åstadkomma så kallad ”slank” produktion i byggandet. Det innebär att eliminera slöseri och andra icke värdeskapande moment i byggprocessen. En integrerad organisation från idé till leverans är en förutsättning för att lyckas med detta.

En väl beprövad modell

Vi är en av Sveriges mest erfarna byggentreprenörer inom partnering. Vårt arbetssätt följer en modell som visat sig framgångsrik i många projekt sedan starten 1992.

Läs mer om vår modell för partneringprojekt