Hälsa & Arbetsmiljö

Det krävs mer än teoretiska och praktiska färdigheter för att lyckas på jobbet. Medarbetare som är friska och glada är inte bara en förutsättning för vår fortsatta framgång, utan skapar också trivsel och personlig harmoni.

Välmående medarbetare

Vi arbetar ständigt för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Vår arbetsmiljö ska uppfylla de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi fokuserar på att identifiera risker för att inte utsätta våra medarbetare för ohälsa. Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats som är utvecklande och där medarbetare upplever arbetsglädje, trygghet och har möjlighet att påverka sitt arbete. Våra medarbetare ska kunna ha ett liv i balans och ha energi kvar för det privata livet efter arbetsdagens slut.

Vi har klara ambitioner och tydliga mål för hur vi ska behålla och utveckla hälsan hos våra medarbetare. Tillsammans med Previa Företagshälsovård genomför vi kontinuerliga hälsoundersökningar, och får därigenom ett kvitto på medarbetarnas allmänna hälsa. Undersökningarna resulterar i en omfattande analys som – vid behov – hjälper oss att vidta rätt åtgärder. Dessutom erbjuder vi samtliga medarbetare regelbunden träning, rehabilitering, kostrådgivning och annat stöd för att de ska trivas och må bra. Allt för friskare, mer välmående och fortsatt högpresterande medarbetare.

Säker arbetsmiljö

ByggPartners verksamhet innebär att vi utsätts för vissa arbetsmiljörisker. Säkerheten för dem som vistas på våra byggen är en högt prioriterad fråga och vi har en nollvision när det gäller olyckor på våra arbetsplatser. Innan projektstart gör vi en riskbedömning av yttre omständigheter och kritiska arbetsmoment. Detta proaktiva arbete gör att vi kan vidta rätt åtgärder för att minimera de arbetsmiljörelaterade riskerna. Arbetsmiljö är inte enbart en fråga om risker. Det handlar minst lika mycket om att skapa en trivsam miljö för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Därför är våra arbetsplatser säkra och välorganiserade. Det är en förutsättning om vi ska förhindra ohälsa och olycksfall.

Proaktivt hälsoarbete

För att trivas och prestera i krävande miljöer behövs en säker arbetsmiljö och medarbetare som värnar om det egna välbefinnandet. Vi uppmuntrar till friskvård och i samarbete med extern företagshälsovård gör alla medarbetare funktionsprofiler för att kartlägga eventuella hälsorisker och skapa underlag för ett systematiskt hälsoarbete. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, gemensam friskvårdstimme samt sponsrar deltagaravgifter för till exempel Vårruset, Cykelvasan och andra friskvårdsarrangemang.