Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet är svårt att greppa, men samtidigt mycket konkret och tydligt kopplat till vårt dagliga liv och de beslut som vi fattar. Vårt arbetssätt hjälper oss att agera mer hållbart varje dag.

En hållbar affär

ByggPartners ansvarstagande styrs via vår hållbara affärsmodell. Den sätter grunden för vårt agerande i samhället, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. För oss är en hållbar affärsplan detsamma som en metod för hur affärer går hand i hand med ett utökat ansvar för miljö, människa och samhälle.

Ekonomisk hållbarhet

I första hand handlar ekonomiskt hållbarhet om att säkerställa att man bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället.

I andra hand handlar ekonomisk hållbarhet om företagets affärsetik. Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och har i och med det antagit Byggindustriernas gemensamma uppförandekod. Vi agerar för en sund konkurrens och motverkar mutor, prissamverkan, karteller samt olika typer av manipulationer med syfte att snedvrida konkurrensen. Vi för en korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverkar svartarbete, ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet. ByggPartner agerar korrekt och bjuder inte på eller anordnar resor, ger gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet.