Social hållbarhet

Vi grundar vårt sociala ansvarstagande på hälsa, säkerhet, delaktighet och utveckling. Vårt arbete med dessa faktorer ska omfatta såväl våra medarbetare som kunder, leverantörer och andra samverkanspartner. 

Människan i fokus

Människorna i verksamheteten är vår viktigaste tillgång. Som arbetsgivare har vi ett socialt ansvar som bl.a. innebär att våra medarbetare ska ha bra anställningsvillkor, en säker arbetsmiljö och behandlas jämlikt oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med lika villkor och en god och säker arbetsmiljö sker systematiskt och omfattar hela verksamheten.

Våra anställningsvillkor följer gällande kollektivavtal och lagar. Alla medarbetare skall behandlas likvärdigt och ges samma förutsättningar vad gäller rekrytering, lön- och anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö, föräldraskap och bemötande på arbetsplatsen.

Våra medarbetare har rätt att organisera sig fackligt, gå med i föreningar och förhandla med oss som arbetsgivare.

 

Likabehandling

Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik organisation. Vi strävar efter en ökad mångfald i vår verksamhet då det skapar en mer utvecklande arbetsplats.

Alla våra medarbetare ska ges samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet.

Vi ser mycket allvarligt på alla typer av diskriminering och kommer aldrig att acceptera sådana händelser hos oss. Vår målsättning är att skapa en arbetsplats som är helt fri från diskriminering och repressalier. Läs mer i vår jämställdhetspolicy och vår policy mot trakasserier och sexuella trakasserier.

 

Samhällsansvar

För oss är det viktigt att vara lokala där vi verkar. Att i den mån det går ha medarbetare som bor i närområdet och att hitta lokala samarbetspartners och underentreprenörer, på så sätt bidrar vi till det lokala samhällets näringsliv och utveckling. Vi tar ansvar som en partner till skolväsendet, från grundskola till högskola/Universitet och bidrar till utveckling av utbildningsprogram, erbjuder praktikplatser, lärlingsanställningar och specialistkompetens för seminarier.

Vi tar en aktiv roll i olika forum för utveckling av byggbranschen. Byggpartner sponsrar ett flertal föreningar inom våra geografier med syfte att stödja verksamheter som bidrar till en god samhällsutveckling samt bygga relationer och varumärke.