Miljömässig hållbarhet

Vi är ett företag med många goda viljor. Inte minst finns inom ByggPartner ett stort engagemang i att minska vårt miljö- och klimatavtryck.

Byggindustrin har en stor påverkan på miljön då den förbrukar stora mängder material och energi i sin verksamhet. För att skapa ett mer hållbart byggande har ByggPartner stora möjligheter att påverka hållbara lösningar, systematiskt minska vår egen verksamhets miljöpåverkan och samtidigt inspirera våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vi strävar efter att i vårt miljöledningsarbete sätta mål för vårt miljöhållbarhetsarbete. Våra två fokusområden inom miljö är energi samt material och avfall. ByggPartner jobbar för att:

  • minska mängden avfall och utsläpp till luft, mark och vatten.
  • hantera kemikalier på ett miljömässigt hållbart sätt.
  • hantera, förvara och avyttra farligt avfall på ett sätt som är säkert för miljön.
  • bidra till återvinning och återanvändning av material och produkter.

Syftet med detta arbetssätt är att kontinuerligt minska och följa upp ByggPartners miljöpåverkan.

 

Miljö

Medvetenheten om hur byggandet påverkar miljön har ökat väsentligt under de senaste åren.
Sedan december 2012 är vi ISO-certifierade.

Vi på ByggPartner baserar vår verksamhet på en helhetssyn där vi beaktar såväl kortsiktiga som långsiktiga miljöeffekter. Vår ambition är att erbjuda det mest miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på funktionalitet, kvalitet och pris.

Vi försöker exempelvis:

  • Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald.
  • Engagera alla medarbetare i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
  • Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
  • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål.
  • Aktivt samarbeta med kunder och andra samarbetspartners i miljöfrågor.
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete.

ISO-certifiering borgar för kvalitet

Sedan december 2011 är ByggPartner certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

ISO-certifieringen innebär att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga och att ByggPartner på allvar kan vara en utmanare till de stora byggbolagen. Förutom att det ger oss marknadsfördelar, innebär certifieringen att vi jobbar ännu mer strukturerat och ytterligare säkerställer kvalitet och miljöfokus i alla led.

Sedan 2003 har ByggPartner arbetet utifrån handböcker, som för att säkerställa att alla led arbetar på samma kvalitetsmedvetna sätt. Det kommer att fördjupas ytterligare i och med ISO-certifieringen.

Arbetet med ISO innebär dessutom att vi vidareutvecklar och fördjupar vår kunskap inom miljöområdet i alla led i organisationen.

ByggPartner Stockholm jobbar sedan länge med kvalitetssystemet BF9K. I och med ISO-certifieringen ersätts BF9K av den nya certifieringen.