Med LCA ser vi skillnaden

Med livscykelanalyser blir det enklare att se skillnaden i klimatpåverkan, till exempel mellan trä och betong.

Ett husbygge påverkar miljön på många vis, både under byggskedet och under den tid som huset används. Om vi ska kunna jobba mer hållbart i byggandet behöver vi veta vilken miljöpåverkan ett hus har, från bygge till rivning. Med hjälp av LCA-analyser kan vi ta fram en rad alternativ under projekteringen och jämföra deras miljöpåverkan. Projekteringen är den första delen av byggprojektet. Då fattas vanligen de flesta viktiga beslut som rör själva byggprocessen, till exempel vilka material som ska användas i huset. Dessa beslut vill vi fatta på goda grunder och LCA-analyser är därför till stor hjälp.

Vårdboendet Slottet i Falun är ett av flera projekt där vi gjorde en LCA-analys i projekteringsskedet. Det gav oss och kunden ett mycket bra beslutsunderlag inför upphandling av material och underentreprenörer. Att bygga i trä framstod som det självklara valet.

Träbyggande är ett av de främsta medlen i klimatomställningen, eftersom trä ger hälften så mycket koldioxidutsläpp som betong och halverar byggtiden. I flera fall har våra LCA-analyser gjort att kunden väljer trästomme istället för betong.