• Hållbarhet & risker

Miljö

ByggPartners miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. Vår verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiförbrukning. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner.

Kvalitet

ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Den senaste certifieringen genomfördes under 2017 och gäller till slutet av 2020.

Risker

ByggPartners operativa risker är störst i tidiga skeden i stora entreprenadprojekt, varför vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende kalkylering och beräkning av anbud. Arbetet innefattar både kompetensutveckling och investeringar i systemstöd. Under projektens löptid sker uppföljning av både byggnation och projektets ekonomi. Avvikelser som riskerar ett negativt slutresultat kan därmed åtgärdas i ett tidigt skede. En beskrivning av ByggPartners operativa risker finns i årsredovisningen på sid 24.

ByggPartner utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inkluderande effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknad och räntesatser. Bolagets övergripande riskhanteringsprogram fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på bolagets finansiella resultat. Mer information om finansiella risker finns i årsredovisningen på sid 25.