Ersättningar

Ersättningar

STYRELSEN

Årsstämman 2018 i ByggPartner beslutade om arvode om SEK 125 000 per styrelseledamot och SEK 175 000 till styrelsens ordförande.

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Utöver den fasta ersättningen är VD under vissa förutsättningar berättigad till bonus om upp till SEK 1 080 000 för räkenskapsåret 2019 som är kopplad till koncernens finansiella resultat för 2018.

Bolagets VD är berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex kontanta månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.