Bolagsstämma

Här hittar du dokument och fakta rörande våra bolagsstämmor.

2021

Årsstämma 2021

ByggPartner håller årsstämma den 18 maj 2021.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran måste normalt vara styrelsen till handa senast sju veckor före bolagsstämman.

 

Dokument

Kallelse ByggPartner årsstämma 2021

Anmälan och poströstningsformulär ByggPartner årsstämma

Fullmaktsformulär

Information om föreslagna ledamöter

Bolagsordning i föreslagen lydelse

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL

Valberedningens redogörelse, förslag och motivering

Villkor för ByggPartners teckningsoptioner under LTIP 2021

Villkor för ByggPartners teckningsoptioner under Optionsprogram 2021

2019

ByggPartner höll årsstämma den 8:e maj kl. 16.00 på Geschwornergården vid Falu Gruva i Falun. Årsredovisningen publicerades den 17:e april 2019.

Protokoll och presentation från årsstämman

Protokoll årsstämma 2019
Presentation från årsstämman 2019

Dokument

Valberedningens förslag och motiverande yttrande
Information om föreslagna styrelseledamöter
Fullmakt till årstämman 8 maj 2019

2018

ByggPartner höll årsstämma den 16 maj i Falu Gruva i Falun. Årsredovisningen publicerades den 2 maj 2018.

Presentationer från årsstämman den 16 maj

VDs presentation

CFOs presentation

Styrelsens motivering till utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2018 beslutar om vinstdisposition för verksamhetsåret 2017 innebärande att till aktieägarna utdelas 2,50 kronor per aktie, totalt 30 miljoner kronor (30 267 757:50 kronor). Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 och 4 § Aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: ByggPartners finansiella ställning anses vara stabil och god. Det är styrelsens bedömning att utdelningen inte påverkar ByggPartners förmåga att fullgöra sina förpliktelser på vare sig kort eller lång sikt. Mot bakgrund av det starka orderläget och att det för tillfället inte finns några investeringsbehov i verksamheten föreslår styrelsen en utdelning på 2,50 kronor per aktie. Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt, beroende av ByggPartners behov av medel för att utveckla verksamheten. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 75 procent av Bolagets resultat efter skatt. Utdelningen utbetalas i sin helhet med likvida medel från bankkontot.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Fullmakt till årsstämman 16 maj 2018

Valberedningens förslag och motiverande yttrande

 

Mer information om bolags-
styrningen

Här kan du läsa mer om bolagsstyrningen, styrelsen, valberedningen - och en massa annat

Läs mer