Bolagsordning

Byggpartners bolagsordning

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556710-9243

 

§ 1 Firma

Bolagets firma är ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Falu kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta företag som bedriver byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 975 000 kronor och högst 19 900 000 kronor.

§ 5  Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 4 975 000 aktier och högst 19 900 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisorn/revisorerna ska granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och eventuellt VD:s förvaltning. Revisorn/revisorerna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags- stämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9  Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholms kommun.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1)    Val av ordförande vid stämman.

2)    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3)    Val av en eller två justeringsmän.

4)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5)    Godkännande av dagordning.

6)    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7)    Beslut

a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställandedirektören.

8)    Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter, samt revisorer.

9)    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10)   Val av styrelse och val av revisorer.

11)   Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 12  Deltagande på bolagsstämma

För att få deltaga på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

_________________

Denna bolagsordning är antagen vid extra bolagsstämma den 8 november 2016